Incoterms

ŠTA SU INCOTERMS klauzule?

INCOTERMS su skup troslovnih standardnih trgovinskih termina, medjunardno standardizovanih, koji se najčešće koriste u međunarodnim ugovorima o prodaji robe. Neophodno je da budete svesni svojih uslova (obaveza obe strane, troškova tokom transporta i kupovine kao i odgovornosti i prelaska rizika sa prodavca na kupca) trgovine pre isporuke.

EXW (EX WORKS)

Prodavac stavlja robu na raspolaganje u svojim prostorijama ili na drugom imenovanom mestu. Ovaj termin stavlja maksimalnu obavezu na kupca, a minimalne obaveze na prodavca. Pojam franko fabrika se često koristi prilikom izrade inicijalne ponude za prodaju robe bez uključenih troškova.

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)

Prodavac vrši isporuku kada je roba postavljena uz kupčevo plovilo u imenovanoj luci otpreme. To znači da kupac mora snositi sve troškove i rizike gubitka ili oštećenja robe od tog trenutka. Termin FAS-a zahteva od prodavca da carini robu za izvoz.

FOB (FREE ON BOARD)

Pod uslovima FOB, prodavac snosi sve troškove i rizike do trenutka kada se roba utovari na brod. S druge strane, kupac plaća troškove pomorskog teretnog transporta, tovarni list, troškove osiguranja, istovara i prevoza od luke dolaska do odredišta.

FCA (FREE CARRIER)

Prodavac isporučuje robu, ocarinjenu za izvoz, na imenovano mesto. Roba se može isporučiti prevozniku koga je odredio kupac ili drugoj strani koju odredi kupac.

CPT (CARRIAGE PAID TO)

Prodavac plaća prevoz robe do imenovanog odredišta. Međutim, roba se isporučuje kada je roba predata prvom ili glavnom prevozniku, tako da rizik prelazi na kupca pri predaji robe tom prevozniku u mestu otpreme u zemlji izvoza.

CIP (CARRIAGE & INSURANCE PAID)

Ovaj termin je uglavnom sličan gore navedenom CPT terminu, sa izuzetkom da je prodavac dužan da pribavi osiguranje za robu dok je u tranzitu.

CFR (COST & FREIGHT)

Prodavac plaća prevoz robe do imenovane odredišne luke. Rizik prelazi na kupca kada je roba utovarena na brod u zemlji izvoza. Pošiljalac je odgovoran za troškove porekla uključujući izvozno carinjenje i troškove prevoza do imenovane luke. Pošiljalac nije odgovoran za isporuku na odredište iz luke niti za kupovinu osiguranja.

CIF (COST INSURANCE & FREIGHT)

Ovaj termin je uglavnom sličan gore navedenom CFR terminu, sa izuzetkom da je prodavac dužan da organizuje i plati osiguranje za robu dok je u tranzitu do imenovane odredišne luke.

DAT (DELIVERED AT TERMINAL)

Ovaj Incoterm zahteva da prodavac isporuči robu, istovarenu, na imenovanom terminalu. Prodavac pokriva sve troškove transporta i preuzima sav rizik do dolaska u odredišnu luku ili terminal.

DAP (ISPORUČENO NA MESTO)

Prodavac vrši isporuku kada se roba stavi na raspolaganje kupcu na pristiglom prevoznom sredstvu spremnom za istovar u navedenom mestu odredišta. Prema uslovima DAP-a, rizik prelazi sa prodavca na kupca sa odredišne tačke pomenute u ugovoru o isporuci.

DDP (DELIVERED DUTY PAID)

Prodavac je odgovoran za isporuku robe do imenovanog mesta u zemlji kupca i snosi sve troškove dovoza robe do odredišta uključujući uvozne dažbine i poreze. Prodavac nije odgovoran za istovar.